Congo

SHEEN Product Pick of the Week: Congo Perfecta Wrap-Set-Twist Foam

SHEEN Product Pick of the Week: Congo Restora Silkening Serum

SHEEN Product Pick of the Week: Congo Massive Moisture Deep Penetrating Conditioner

SHEEN Product Pick of the Week: Congo Mello Moisture Balancing Bath Shampoo

SHEEN Salon: Big, Bouncy Natural Curls

SHEEN Product Pick of the Week: Congo Mello Moisture Leave-In Conditioner

SHEEN Product Pick of the Week: Congo Perfecta Lock & Twist Conkoction

Join Toni Chapman Merced in the SHEEN Salon

SHEEN Salon | Healthy & Laid Hair

Toni Chapman Merced Shows Us How to Create These Beautiful, Bouncy Curls!